Základní údaje o projektu

Projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK) realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je neinvestiční, investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání v partnerských středních školách a podpora a rozvíjení spolupráce těchto partnerských středních škol se základními školami v Moravskoslezském kraji. Výstupem projektu budou mimo jiné moderně vybavené laboratoře, odborné učebny, dílny a jiné prostory pro výuku přírodovědného a technického vzdělávání v partnerských středních školách.

Předpokladem realizace projektu je partnerství středních škol a kraje jako příjemce dotace. Převážnou část klíčových aktivit lze vzhledem k jejich charakteru realizovat prostřednictvím partnerů (příjemce je vzhledem k zaměření klíčových aktivit projektu oprávněn vystupovat převážně jako řídící složka projektu). Projekt bude realizován s 16 finančními partnery. Jedná se o 15 příspěvkových organizací kraje a 1 školskou právnickou osobu. Cílovými skupinami jsou žáci škol a školských zařízení, pracovníci škol a školských zařízení a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.

Projekt je financován ve výši 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % ze zdrojů Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR).

Zahájení přípravy projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (zkrácený název „NatTech MSK“), kofinancování a profinancování a předložení žádosti o dotaci schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/193 ze dne 21. 3. 2013.

Žádost o dotaci ve výši 216.675.699,81 Kč byla předložena Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) dne 3. 5. 2013. Rada kraje rozhodla přijmout dotaci na projekt NatTech MSK ve výši 216 655 471,63 Kč (usnesení číslo 23/1678 ze dne 20. 8. 2013). Ve stejný den podepsal hejtman kraje prohlášení příjemce dotace (akceptaci) a od tohoto dne byl projekt zahájen a zároveň nastává uznatelnost výdajů projektu.

Projekt musí být ukončen nejpozději do 30. 6. 2015.