Střední odborná škola, Frýdek-Místek

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089 je zřízena Moravskoslezským krajem. Hlavním účelem školy je vzdělávání a výchova žáků podle vzdělávacích programů. Předmětem činnosti je poskytování středního vzdělání s výučním listem, středního vzdělání s maturitní zkouškou, zajištění stravování žáků, zajišťování navazujících výchovně vzdělávacích činností žáků včetně zájmových činností k plnohodnotnému využívání volného času.

Škola byla zřízena k 1. 1. 2011 a přímo navazuje na dlouholetou tradici odborného vzdělávání ve Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí a Bílé. Teoretická výuka je zajišťována v pracovištích na ulici Lískovecká a Na Hrázi ve Frýdku-Místku. Praktická příprava je zajišťována kombinací praktické výuky ve vlastních dílnách školy a praxí na smluvních pracovištích partnerských firem. Tento způsob organizace praktické výuky účinně napomáhá udržovat aktuálnost výuky s ohledem na rozvoj technologií a vybavenost firem a zároveň podporuje vazbu mezi výukou na škole a praxí v reálných provozech.

Aktivity v projektu

Škola se aktivně podílela na přípravě projektu a bude garantem při přípravě, realizaci i udržitelnosti aktivit v oblasti podpory kurikulární reformy a spolupráci základních a středních škol a aktérů na trhu práce.

V rámci tohoto projektu bude nově vybudována učebna CNC technologií, inovována odborná učebna technických předmětů s bezbariérovým přístupem a modernizováno 11 učeben a dílen. Cílené investice a neinvestice školy v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání mají podpořit uplatnění v technické sféře, seznámit s požadavky a možnostmi v technických podnicích.

Škola vytvořila realizační tým pro zabezpečení klíčových aktivit - workshopy, kroužky pro žáky SŠ a ZŠ.

Workshopy pro žáky základních škol – jsou vytvořeny tematické celky z přírodovědných a technických oborů, které navazují na ŠVP ZŠ. Žáci se do této dílny aktivně zapojují, zpracovávají jednotlivá témata a zároveň si vytváří představu o jednotlivých studijních oborech.

Na tuto aktivitu navazují exkurze do podniků, kde se žáci seznamují s realitou profese.

Kroužky pro žáky střední školy – žáci mají možnost si rozvíjet své dovednosti a schopnosti v odpoledních aktivitách, náplň kroužku navazuje na ŠVP školy.

Kroužek kovoprací - žáci se učí pracovat s kovy, vyrábějí výrobky dle pokynů učitele, obsahová náplň kroužků navazuje na ŠVP oborů Opravář zemědělských strojů, Podkovář a zemědělský kovář. Tento kroužek probíhá na pracovišti Na Hrázi, Frýdek-Místek.

Kroužek přírodovědný - žáci se učí sledovat růst rostlin (růstové fáze), poznávat plodiny, vliv počasí a hnojení na rostliny, jejich další využití apod., obsahová náplň kroužků navazuje zejména na ŠVP oborů Zemědělec - farmář. Tento kroužek probíhá na pracovišti Na Hrázi, Frýdek-Místek.

Kroužek obsluhy strojů - žáci se učí ovládání, údržbu a drobné opravy zemědělských strojů. Obsahová náplň kroužků navazuje na ŠVP oborů Zemědělec - farmář, Agropodnikání a Mechanizace a služby. V rámci kroužků se žáci zúčastní 14 exkurzí: výrobní strojírenské podniky, předváděcí akce strojů, chovy zvířat, veletrhy techniky, arboreta a zahrady, výstavy řemesel. Tento kroužek probíhá na pracovišti Na Hrázi, Frýdek-Místek.

Kroužek přírodních/techn. věd - žáci si prohloubí vědomosti o empirickém měření elektrických a fyzikálních veličin, programování el. schémat. Obsahová náplň kroužků navazuje na ŠVP oborů - Autoelektrikář, Dopravní prostředky. Tento kroužek probíhá Lískovecká 2089, Frýdek-Místek.

Technický kroužek - žáci se seznámí a prohloubí si učivo v měření jakosti a metrologie, projektování v pravoúhlém promítání pomocí SW, programování CNC strojů a prohloubí si dovednosti ve strojních součástech. Obsahová náplň kroužků navazuje na ŠVP oborů Obráběč kovů, Mechanik seřizovač. Tento kroužek probíhá na pracovišti Lískovecká 2089, Frýdek-Místek.

Kroužek Zpracování kovů - žáci se seznámí se soustružením, frézováním, kováním a ručním zpracováním. V rámci kroužku je plánována jedna exkurze např. do technického muzea Škody Plzeň. Obsahová náplň kroužků bude navazovat na ŠVP oborů Obráběč kovů, Strojní mechanik, popř. oboru maturitního Mechanik seřizovač, který nemá velkou hodinovou dotaci pro odborný výcvik. Tento kroužek probíhá na pracovišti Křižíkova 1377, Frýdek-Místek.

Kroužek Svařování plastů - 30 hod v době jarních prázdnin, obsah - žáci absolvují svářečský kurz - ZK 31 S (doposud byla výuka ve škole realizována pouze teoreticky, váže se na nově pořízené vybavení). Obsahová náplň kroužků navazuje na ŠVP Strojní mechanik, Mechanik seřizovač. Některé obory probírají učivo pouze teoreticky a nemají dostatek hodinové dotace, teď budou mít možnost i praktické výuky v rámci kroužku. Tento kroužek probíhá na pracovišti Křižíkova 1377, Frýdek-Místek.

Obsluha CNC - žáci získají osvědčení o obsluze CNC stroje. Obsahová náplň kroužků bude navazovat na ŠVP Obráběč kovů, Strojní mechanik. Žáci budou mít možnost praktické výuky na velkých CNC strojích v dílnách školy. Tento kroužek probíhá na pracovišti Křižíkova 1377, Frýdek-Místek.

Kroužky pro žáky základních škol – žáci mají možnost si rozvíjet své dovednosti a schopnosti v oblasti přírodovědného a technického.

Dovedné ruce - Dopravní prostředky - rekonstrukce a renovace jednostopých a dvoustopých vozidel, tuningové úpravy, práce na vlastních prostředcích žáků, výroba motokár, výroba učebních pomůcek, návštěva výstav a akcí s motoristickou tématikou. Tento kroužek probíhá na pracovišti ul. Revoluční ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Dovedné ruce - Základní práce s kovem - výroba výrobků kováním, ručním a strojním obráběním, svařováním, návštěva výstav a akcí se strojírenskou tématikou. Tento kroužek probíhá na pracovišti Revoluční ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Kroužek technické a přírodovědné dovednosti - aktivita zaměřená na seznámení žáků ZŠ se strojírenskými profesemi obráběč kovů, zámečník, obsluha CNC strojů a obory s výukou elektrotechniky. Aktivita je rozčleněna do třech částí: elektrotechnická a fyzikální měření, měření jakosti a metrologie a práce v konstrukčním SW s výstupem na CNC stroje. Tento kroužek probíhá na pracovišti ul. Lískovecká 2089, Frýdek-Místek.

Na závěr proběhne soutěž žáků ZŠ o nejlepší práce. Vítězové jednotlivých prezentací budou ohodnoceni věcnými cenami.

V rámci projektu „NatTech“ bude 64 pedagogických pracovníků proškolených na obsluhu strojů a zařízení, kteří povedou povinnou výuku žáků a volnočasových aktivit. Pro pedagogické pracovníky základních a středních škol je určen seminář „Jak na generaci Y“. Při přípravě obsahu semináře byly využity výstupy individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů (dále PTPO, reg. č. CZ.1.07/4.2.00/06.0005), který byl realizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V tomto projektu bylo ověřeno a zhodnoceno široké spektrum aktivit směřujících ke zvýšení zájmu žáků a studentů o studium technických a přírodovědných oborů (TPO). Na základě tohoto ověření byla v hlavních výstupech projektu (metodiky) přijata doporučení, jak účinně a efektivně zvýšit zájem kvalitních uchazečů o studium těchto oborů. V rámci semináře byli účastníci seznámeni nejdříve se specifiky současné mladé generace a dále s typy intervencí, které byly projektem PTPO shledány jako účinné v motivaci této cílové skupiny k zájmu o TPO a jejich studium. Seminář se dále věnoval možnostem zatraktivnění výuky TPO na ZŠ a SŠ, zejména metody tzv. badatelsky orientované výuky, jejíž zavádění do vyučování přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ je jedním z klíčových doporučení projektu PTPO. Pozornost byla také věnována přípravě a realizaci mimoškolních motivačních aktivit, které dle zjištění PTPO hrají neméně důležitou roli ve zvýšení zájmu dětí a mládeže o TPO. Vzhledem k profesnímu zaměření účastníků semináře byl zařazen i příspěvek orientovaný na specifika motivace k zájmu o techniku a technické zaměření studia.

V rámci klíčové aktivity Vytváření sítí spolupracujících škol na principu burzy středoškolských služeb s cílem vzájemné výměny zkušeností bude realizován soubor akcí určený nejen pro žáky pořádající školy, ale přístupný také pro žáky ostatních partnerských škol, které o některou z těchto aktivit projeví zájem. Zapojené školy budou mít nejen možnost prohloubit vzájemnou spolupráci a sdílet zkušenosti při realizaci a inovaci výuky technických a přírodovědných oborů, ale v rámci této sítě zejména budou mít možnost profitovat z možností mnohem širší spolupráce se zaměstnavateli a odborníky z řady oborů a firem a realizovat tak pro své žáky širší portfolio aktivit.

Tato aktivita se skládá ze třech částí:

 1. Den v technickém provozu - "stínování" technického specialisty (technolog, konstruktér atd.) v technickém provozu, specialista se žákovi důkladně věnuje - provádí provozem, vysvětluje, seznamuje s technologiemi, technickými a výrobními procesy v konkrétní firmě, objasňuje specifika atd. Důležitá je rovněž následná spolupráce - směrování žáka tímto specialistou při zpracování nabytých zkušeností a poznatků do prezentace, kterou žák následně přednese za účasti specialisty ve výuce (uvedení do širších souvislostí, technické inovace, diskuze s žáky).
 2. Technické a přírodovědné bádání - garant - odborník z praxe/středoškolský pedagog - provádí žákovské týmy nebo jednotlivce řešením specifických zadání/problémů přírodovědného a technického charakteru (3., 4. ročníky) - podněcuje k vlastnímu bádání žáků, iniciuje kreativitu při hledání řešení, směruje, dohlíží na správnost aplikovaných postupů atd.
 3. Přiblížení technické/přírodovědné problematiky a oborů žákům SŠ a ZŠ z pohledu firem, spolupráce SŠ a ZŠ prostřednictvím programů učení při zapojení odborníků z praxe. V rámci této aktivity nejdříve odborníci z praxe interaktivní formou prezentují žákům SŠ (2. - 4. ročníky) s ohledem na tematické zacílení výuky vybrané používané technologie a technická řešení (s důrazem na ty nové a inovativní) a praxi v konkrétním podniku, tato aktivita může být provázána s následujícím "stínováním" žáka v konkrétním podniku, důležitou složkou budou navazující informace o technických profesích, včetně požadavku zaměstnavatelů na zaměstnance v těchto profesích.

V rámci klíčové aktivity Zapojení odborníků z praxe (včetně odborníků ze zahraničních firem) do výuky technických a přírodovědných předmětů dojde k přímému zapojení odborníků do výuky odborných předmětů v návaznosti na ŠVP - odborníci budou provádět výuku na našem pracovišti odborného výcviku v těchto oblastech: svařování kovů – tvrdonávary, diagnostika motoru,  osciloskop, CNC frézka heidenhein, současně budou žáky seznamovat s novinkami a vývojem v oboru.

V rámci praktického vyučování budou žáci pod vedením pedag. pracovníka naší školy navštěvovat firmy v prvovýrobě. V těchto firmách budou žáci odborníky z praxe seznámeni se současnou technikou, s technickými a přírodovědnými zákonitostmi zemědělské výroby a pod dohledem těchto odborníků si mohou techniku a potřebné pracovní činnosti vyzkoušet. Obsahová náplň bude odpovídat tématům z ŠVP. Žáci se také zúčastní 14 exkurzí: výrobní strojírenské podniky, předváděcí akce strojů, veletrhy techniky atd.

V rámci klíčové aktivity Využívání technických památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru k přípravě školních/žákovských projektů zaměřených na popularizaci tohoto typu vzdělávání bude realizován školní projekt „Techno vědomosti“ - s využitím interaktivních expozic (technická a přírodovědná muzea, např. Letecké muzeum, Národní technické muzeum v Praze atd.), v rámci kterého budou žáci SŠ na základě shlédnutých expozic zpracovávat  žákovské projekty na jednotlivá průřezová témata z technické a přírodovědné oblasti v souladu s ŠVP. Poznatky z těchto exkurzí promítnou do svých projektů a formou tematických prezentací, které budou prezentovat ve výuce. Dle tematického zaměření budou vybrané prezentace prezentovány také v rámci technických a přírodovědných workshopů pro žáky ZŠ.

Spolupracující ZŠ

 • Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254, adresa El. Krásnohorské 2254, Frýdek-Místek, 738 01, IČ 68157797
 • Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570, adresa Československé armády 570, Frýdek-Místek, 738 01, IČ 60803550
 • Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace, adresa Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11, IČ 73184519
 • Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, adresa Kunčice pod Ondřejníkem 626, 793 13, IČ 64120473
 • Základní škola Čeladná, příspěvková organizace, adresa Čeladná 551, 739 12, IČ 75028948
 • Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, adresa Janovice 410, 739 11, IČ 73184357
 • Základní škola a mateřská škola Palkovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, adresa Palkovice 287, 739 41, IČ 75026864
 • Základní škola a mateřská škola Raškovice, adresa Raškovice 18, Pražmo, 739 04, IČ 60045990

Realizační tým

 • Hlavní koordinátor projektu: Ing. Leona Hanáková, tel.: 555 530 630, e-mail: hanakova@sosfm.cz
 • Finanční manažer: Jana Staňková, tel.: 555 530 626, e-mail: stankova@sosfm.cz