Vzdělávací aktivity a metodická podpora

Hlavním cílem je posílit kompetence pedagogických pracovníků v oblasti výuky přírodovědných a technických předmětů na středních i základních školách.

Přehled plánovaných akcí v období červen 2014 až duben 2015

Název akce Rozsah
v hodinách
Počet opakování (vždy pro jiné účastníky) Termíny
Jak učit přírodovědné a technické předměty (pobytová akce na rekreačním středisku) 20 1 16. až 18. 3. 2015 pro ZŠ
Škola badatelské výuky (pro fyziku – dvoudenní akce, není pobytová) 12 1 2. a 3. února 2015 Nový Jičín
Škola badatelské výuky (pro chemii – dvoudenní akce, není pobytová) 12 2 16. a  17. února 2015 Ostrava a 18. a 19. února 2015 Opava
Jak komunikovat přírodní vědy (odpolední akce) 4 1 26. 3. 2015 Opava
Science centra (Plzeň a Liberec – dvoudenní exkurze) 12 2 19. až 21. února 2015 Liberec; 4. až 6. března 2015 Plzeň
Science centrum pro školy (Brno – jednodenní exkurze) 6 1 18. dubna 2015
Setkání s vědou (pro chemii, geografii, biologii) 2 6

10. března 2015 pro chemii v Ostravě a Opavě;

9. dubna 2015 pro zeměpis v Ostravě a Frýdku-Místku;

16. dubna 2015 pro biologii v Ostravě a Opavě

CLIL Essentials (pobytová akce, určeno SŠ) 20 1 11. až 13. 2. 2015 rekreační středisko

 

Kontaktujte nás prosím, pokud máte jakékoli otázky:

Ing. Václava Brusová
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum
Nový Jičín, příspěvková organizace
Štefánikova 7, 741 11 Nový Jičín
www.kvic.cz
e-mail: vaclava.brusova@kvic.cz
tel.: 595 538 013 nebo 777 723 432


Metodická podpora

Realizace systému metodické podpory škol (vytvoření odborné platformy) pro zkvalitnění vzdělávání v přírodovědných a technických předmětech ve školách v MSK bude zajišťována prostřednictvím následujících aktivit.

1. Tvorba a rozvoj systému vnější metodické podpory škol

1.1. Metodická setkání týmu poradců - Odborné a metodické vedení ostatních pedagogů zejména při implementaci prvků badatelského vyučování a čtenářství odborných textů ve výuce přírodovědných a technických předmětů; tito poradci jsou pedagogové se zkušeností v některé z uvedených oblastí a schopní poskytovat odbornou a metodickou podporu a vedení.

1.2. Metodická setkání koordinačního týmu - Úkolem koordinačního týmu je odborné obsahové a metodické řízení činnosti týmu poradců, zabezpečení aktivit č. 2) a č. 3), reflexe výsledků metodické práce poradců a poskytování zpětné vazby

2. Rozvoj systému vnější metodické podpory škol

2.1. Realizace tzv. Sdílen - Cílem setkávání je zejména reflexe činnosti vlastní pedagogické praxe účastníků, výstupem budou příklady dobré praxe pro možné využití ve výuce, které budou sdíleny prostřednictvím webových stránek určených pro komunikaci a sdílení informací mezi školami a pedagogickými pracovníky. Členové skupin se budou podílet na realizaci aktivity č. 3). V rámci sdílen budou realizovány workshopy určené pro zástupce středních škol a základních škol, navazujících na činnost tematických skupin, s cílem reflektovat, provázat a diseminovat výsledky činností skupin, zpřístupnit poznatky a výstupy činností skupin širokému okruhu pedagogů. Výstupem budou příklady dobré praxe sdílené prostřednictvím webu.

3. Zabezpečení dalších aktivit v rámci rozvoje odborné platformy

3.1. Ukázkové hodiny - Realizace tzv. ukázkových hodin výuky přírodovědných a technických předmětů, v rámci kterých se pedagogové budou seznamovat s metodami práce svých kolegů, sdílet a následně reflektovat své zkušenosti.

3.2. Cyklus vzdělávacích akcí „Inovace ve výuce přírodovědných a technických předmětů“ - Aktualizační vzdělávání pro pedagogy zaměřené na seznámení s novými poznatky, formami a metodami v oblasti výuky přírodovědných a technických předmětů. Vzdělávání bude realizováno v rámci 5 tematických skupin dle zaměření (fyzika, chemie, zeměpis, člověk a svět práce, biologie+geologie).

3.3. Závěrečná jednodenní konference a celokrajská přehlídka badatelské, konstrukční a řemeslné tvořivosti žáků - Techpanel - Cílem konference bude prezentace výstupů klíčové aktivity, které byly vytvořeny a ověřeny, diseminace příkladů dobré praxe, zhodnocení přínosu z hlediska firemního sektoru a technických vysokých škol. Blok Techpanel bude přehlídkou činnosti pedagogů a žáků, výsledků badatelské práce žáků vč. možnosti realizace jednoduchých pokusů a měření, ukázek konstrukční a řemeslné tvořivosti žáků. Součástí akce bude diskusní klub pedagogů  s cílem sdílet inspirace a nápady v této oblasti. Smyslem akce je obeznámit s dalšími možnostmi, přinést inspiraci pro zatraktivnění výuky v přírodovědné a technické oblasti.

Mgr. Eva Mokrošová
vedoucí útvaru DVPP
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum
Nový Jičín, příspěvková organizace
Štefánikova 7, 741 11 Nový Jičín
www.kvic.cz
e-mail: eva.mokrosova@kvic.cz
tel.: 595 538 026