Aktivity projektu

Cílem projektu je neinvestiční, investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání v partnerských středních školách a podpora a rozvíjení spolupráce těchto partnerských středních škol se základními školami v Moravskoslezském kraji. Výstupem projektu budou mimo jiné moderně vybavené laboratoře, odborné učebny, dílny a jiné prostory pro výuku přírodovědného a technického vzdělávání v partnerských středních školách.

Název klíčové aktivity:     

 • A-1-1, A-2-0 Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství (podle §13 Vyhlášky 108/2005 o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních) a střediska praktického vyučování (podle §14 Vyhlášky 108/2005)
 • Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání (laboratorní pomůcky, spotřební materiál pro pokusy, nástroje pro dílny, případně další spotřební materiál)
 • A-2-1 Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupené v rámci projektu
 • A-2-2 Vzdělávání pedagogických pracovníků v metodách a formách práce vedoucích k využití výstupů projektů OP VK doporučených v příloze výzvy č. 6 nebo výstupů jiných projektů OP VK (jedná se pouze o výstupy směřující k podpoře technického a přírodovědného vzdělávání)
 • A-2-3 Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity, zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ, jejichž obsahová náplň musí navazovat na ŠVP příslušné SŠ
 • A-2-4 Vytváření sítí spolupracujících škol na principu burzy středoškolských služeb s cílem vzájemné výměny zkušeností
 • A-N-1 Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmu žáků středních škol o studium technických a přírodovědných oborů VŠ
 • A-N-2 Zapojení odborníků z praxe (včetně odborníků ze zahraničních firem) do výuky technických a přírodovědných předmětů
 • A-N-3 Tvorba elektronických učebnic pro výuku technických a přírodovědných předmětů
 • A-N-4 Využívání technických památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru k přípravě školních/žákovských projektů zaměřených na popularizaci tohoto typu vzdělávání
 • A-N-5 Stavební úpravy škol, které budou nezbytné pro rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání popř. pro integraci žáků se zdravotním postižením do výuky (např. bezbariérový přístup)
 • B-1-1 Sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání
 • B-1-2 Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání pro žáky základních škol s využitím moderních učeben/dílen/laboratoří SŠ, případně podle možností v kombinaci s využitím dílen zaměstnavatelů
 • B-1-3 Programy vzájemného učení, kde žáci SŠ připravují a realizují pro žáky ZŠ vzdělávací aktivity/projekty zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
 • B-1-4 Spolupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje
 • B-1-5 Využití výstupů vzniklých v rámci IPo a IPn na podporu badatelsky orientovaného vzdělávání s přírodovědným a technickým zaměřením
 • B-N-1 Stáže pedagogických pracovníků SŠ na ZŠ a naopak
 • B-2-1 Krajská setkání metodiků, vedoucích předmětových komisí a pedagogických pracovníků v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání společná pro SŠ a ZŠ
 • C-1-1 Podpora výuky technických a přírodovědných předmětů na SŠ metodou CLIL, včetně tvorby učebnic a vzdělávacích materiálů pro žáky
 • C-1-2 Tvorba cizojazyčných slovníků, které budou následně využity ve výuce technických a přírodovědných předmětů na SŠ
 • C-N-1 Zapojení rodilého mluvčího/odborníka z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů na SŠ jako druhého pedagoga ve výuce